Види діяльності

Основний вид діяльності

Забор, очистка и подача воды

Мета діяльності

Підприємство в своїй діяльності має на меті вирішення міських задач, а саме здійснення поточного утримання та проведення ремонтних робіт елементів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме: фонтанів, бюветних комплексів, громадських вбиралень, декоративних скульптур, пам’ятників, об’єктів монументального мистецтва, водойм, у тому числі пожежних, тощо.

Предмет діяльності:

Поточне утримання, капітальний ремонт, капітальне будівництво, реконструкція та реставрація елементів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме: фонтанів, бюветних комплексів, громадських вбиралень, декоративних скульптур, пам’ятників, об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, водойм, у тому числі пожежних, тощо. Затвердження технічних умов для підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Поточне утримання, капітальний ремонт ліфтів.

Статут затверджено рішенням Одеської міської ради № 4422-VII від 20.03.2019 р.

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР»
(нова редакція)

Одеса – 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР» (далі - Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР»
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КП «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації як юридична особа.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 52.


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Проектування внутрішніх будинкових комунікацій тепло-, водопостачання та водовідведення.
2.2.2. Проектування водомірних вузлів.
2.2.3. Монтаж водомірних вузлів.
2.2.4. Проектування та монтаж приладів обліку тепла, водонагрівачів (бойлерів).
2.2.5. Організація і проведення робіт з повірки приладів обліку холодної та гарячої води (з виїздом до замовника за його зверненням для заміни приладів з обмінного фонду або старих приладів на нові з доплатою). Проведення робіт з розпломбування та опломбування.
2.2.6. Проведення робіт зі встановлення та опломбування приладів обліку холодної та гарячої води.
2.2.7. Укладання сервісних договорів на обслуговування приладів обліку холодної та гарячої води, встановлених відповідно до міських соціальних програм за рахунок бюджету міста.
2.2.8. Ремонт приладів обліку холодної та гарячої води.
2.2.9. Поточне утримання, капітальний ремонт, капітальне будівництво, реконструкція та реставрація елементів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме: фонтанів, бюветних комплексів, громадських вбиралень, декоративних скульптур, пам’ятників, об’єктів монументального мистецтва, водойм, у тому числі пожежних, тощо.
2.2.10. Поточне утримання та капітальний ремонт пожежних водойм, розташованих на прибудинкових територіях житлових будинків у місті Одесі.
2.2.11. Поточне утримання, капітальний ремонт, капітальне будівництво та реконструкція ставків, розташованих на території міста Одеси.
2.2.12. Розробка, надання та закриття технічних умов на проектування з питань водопостачання та водовідведення.
2.2.13. Затвердження технічних умов для підключення до мереж водопостачання та водовідведення.
2.2.14. Закупівля, будівництво, облаштування та експлуатація громадських вбиралень.
2.2.15. Встановлення та обслуговування теплотехнічних засобів.
2.2.16. Проектування зовнішніх та внутрішніх мереж і споруд теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
2.2.17. Монтаж та обслуговування обладнання зі збору рослинних і кулінарних жирів.
2.2.18. Проектування та затвердження проекту по встановленню обладнання зі збору рослинних і кулінарних жирів.
2.2.19. Поточне утримання, капітальний ремонт ліфтів.
2.3. Підприємство може здійснювати іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження.


3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства.
3.1.3. Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств).
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства (далі – Уповноважений орган).
3.2.2. Директор Підприємства за поданням Уповноваженого органу.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Уповноваженим органом.


4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 1933,7 тис.грн.
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ.
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результатами цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови. Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом,а у випадках, передбачених законодавством, – за державними або цінами встановленими Засновнимком.
6.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.


7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. При укладанні трудового договору (контракту) Підприємство зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством України мінімального розміру, а також інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Статут комунального підприємства затверджений рішенням № 634-V від 30.11.2006

Графік прийому громадян

Графік особистого прийому громадян керівництвом Комунального підприємства «Сервісний центр» на 2022 рік

№ з/п Посада Дні прийому Час прийому Адреса місця проведення прийому, номер кабінету, контактний телефон для отримання інформації про організацію і проведення прийому
1. Директор КП «Сервісний центр» Барбул О.Р. кожної середи З 14-30 до 16-00 години м. Одеса, вул. Преображенська, 52, каб. № 2, тел. 705-43-83
2. Заступник директора КП «Сервісний центр» Носовський О.М. кожного четверга З 10-00 до 12-00 години м. Одеса, вул. Преображенська, 52, каб. № 1, тел. 705-43-83
3. Заступник директора КП «Сервісний центр» Яковенко О.І. кожного четверга З 14-30 до 16-00 години м. Одеса, вул. Преображенська, 52, каб. № 3, тел. 705-43-83

Графік прийому документів
на затвердження технічних умов

Графік прийому документів на затвердження технічних умов на 2022 рік

№ з/п Дні прийому Час прийому Час прийому
1. Понеділок 10:00-12:00 14:00-15:00
2. Середа 10:00-12:00 14:00-15:00
3. П’ятниця 10:00-12:00 14:00-15:00

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ РАЗОМ З ЗАЯВОЮ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ РАЗОМ З ЗАЯВОЮ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 27 червня 2008 року № 190 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.10.2008 р. № 936/15627 (далі - Правила) для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення Замовнику необхідно затвердити технічні умови філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» в КП «Сервісний центр»

Для затвердження технічних умов на приєднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення об'єктів, територіально розташованих на території м. Одеси та області Замовник повинен надати до КП «Сервісний центр» наступні документи:

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

- заяву за встановленою формою;

- документ, що засвідчує особу (копія);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

- опитувальний лист за встановленою формою з необхідними додатками:

- ситуаційний план (масштаб 1: 2000) (копія);

- геопідоснову (масштаб 1: 500) (копія);

- дозвіл власника водопровідних і / або каналізаційних мереж на приєднання до відомчих (абонентським) мереж (для випадків, коли приєднання відбувається до мереж, які не перебувають в оренді філії «Інфоксводоканал») (копія);

- правовстановлюючі документи на об'єкт (свідоцтво про право власності, державний акт на земельну ділянку і т.д.) (копії);

- технічний паспорт об'єкта (приміщення) (копія);

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

- заяву за встановленою формою на бланку юридичної особи;

- свідоцтво про реєстрацію підприємства (копія);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія);

- свідоцтво платника податків або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (копія);

- виписку з реєстру платника податку (копія);

- довіреність на право подання юридичної особи / отримання запитуваної документа (копія документа, що посвідчує особу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);

- опитувальний лист за встановленою формою з необхідними додатками;

- нормативно-обґрунтований розрахунок на плановані обсяги водопостачання-водовідведення (копія);

- ситуаційний план (масштаб 1: 2000) (копія);

- геопідоснову (масштаб 1: 500) (копія);

- дозвіл власника водопровідних і / або каналізаційних мереж на приєднання до відомчих (абонентським) мереж (для випадків, коли приєднання відбувається до мереж, які не перебувають в оренді філії «Інфоксводоканал») (копія);

- правовстановлюючі документи на об'єкт (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, державний акт на право власності на земельну ділянку / договір оренди земельної ділянки тощо) (копії);

- технічний паспорт об'єкта (приміщення) або ескізний проект (копія);

- у разі нового будівництва або реконструкції існуючого об’єкту необхідно надати містобудівні умови, або дозвіл на виконання будівельних робіт від ДАБІ (копії).Структура та співробітники

Структура комунального підприємства «Сервісний центр»

Назва підрозділів Місцезнаходження Контактні дані
Адміністрація КП «Сервісний центр» м.Одеса, вул.Преображенська, 52 Номери: 705 43 83; 705 43 88
Дільниця з поточного утримання бюветних комплексів м.Одеса вул.Маршала Говорова,(бюветний комплекс) начальник дільниці Левицький Василь Миколайович
Дільниця з поточного обслуговування фонтанів м.Одеса, вул.Преображенська, 52 начальник дільниці Каширін Юрій Володимирович
Дільниця з обслуговування ставків м.Одеса пр-т.Шевченка, 14, (дендропарк Перемоги) начальник дільниці Шонія Зураб Зурабович
Дільниця з обслуговування об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною м.Одеса, вул.Преображенська, 52 начальник дільниці Войников Володимир Олександрович
705 43 83
705 43 88
Дільниця з обслуговування пожежних водойм м.Одеса, вул.Преображенська, 52 начальник дільниці Катасонов Сергій Олександрович
705 43 83
705 43 88


На балансі Комунального підприємства «Сервісний центр» знаходяться: 16 бюветних комплексів; 26 фонтанів; гідротехнічний комплекс ставки на території дендропарку Перемоги; 21 громадська вбиральня, пристосована у т.ч. для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 45 об’єктів монументального мистецтва, які не є об’єктами культурної спадщини; в господарському віданні знаходяться пожежні водойми за 91 адресою (145 пожежних водойм) на прибудинкових територіях та на територіях закладів освіти; панорамний ліфт, який розташований за адресою: м. Одеса, Приморський бул., 1 (Грецький парк).

До складу КП «Сервісний центр» входять наступні дільниці: - дільниця з поточного утримання бюветних комплексів; - дільниця з поточного обслуговування фонтанів; - дільниця з обслуговування ставків; - дільниця з обслуговування громадських вбиралень; - дільниця з обслуговування об'єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною; - дільниця з обслуговування пожежних водойм; - дільниця експлуатації ліфтів.Біографія керівника


БАРБУЛ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ - директор комунального підприємства «Сервісний центр»
Дата народження 04.09.1983 року
Народився в м.Миколаїв Україна
повна вища, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури, валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи, 2006 рік повна вища, Одеська національна юридична академія, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, 2008 рік Центр післядипломної освіти Одеської державної академії будівництва та архітектури, кваліфікація – спеціаліст з Промислового і цивільного будівництва

Трудова діяльність:
2003 – 2004 Приватне підприємство «МАП», заступник директора по відділу кадрів

2005 – 2006 Київська районна адміністрація Одеської міської ради, головний спеціаліст адміністративної комісії
2006 – 2011 КП «ЖКС «Чорноморський», провідний юрисконсульт, заступник директора

2011 – 2017 КП «ЖКС «Вузівський», заступник директора
2017 – 2020 КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство», директор
2020 – по теперішній час Комунальне підприємство «Сервісний центр», директор

Сімейний стан: одружений, маю доньку та сина.

Судимості не має.
Розміри преміювання керівника

Розміри преміювання за підсумками роботи за квартал можуть бути встановлені в розмірі до трьох місячних посадових окладів Керівника Підприємства за умови виконання показників обсягів надання послуг, зниження собівартості послуг, зростання продуктивності праці, при наявності прибутку від основної діяльності та виплати всіх передбачених податків до бюджету та дивідендів, якщо вони встановлені. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується за той звітній період, в якому виявлено порушення.

Рішення органу управління відносно КП


Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.04.2015 р. № 114 «Про передачу пожежних водойм, розташованих на прибудинкових територіях житлових будинків у м. Одеса, у господарське відання КП «Сервісний центр» були переданні в господарське віддання пожежні водойми, розташовані на прибудинкових територіях житлових будинків у м. Одесі, та не мають балансоутримувачів. Згідно переліку, що додається до даного рішення кількість пожежних водойм склала 69 штук.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.06.2016 р. № 189 встановлений тариф на послуги з користування громадськими вбиральнями в місті Одесі, які надаються комунальним підприємством «Сервісний центр» - 4,00 грн. з ПДВ.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 45 від 23.02.2017р. «Про визначення комунального підприємства «Сервісний центр» балансоутримувачем об’єктів монументального мистецтва, розташованих на території міста Одеси, які не є культурною спадщиною», в якому комунальне підприємство «Сервісний центр» визначено балансоутримувачем, із закріпленням за ним на праві господарського відання, об’єктів монументального мистецтва, що розташовані на території міста Одеси, які не є культурною спадщиною (надалі – Об’єкти), у кількості 35 об’єктів:
- Приморському районі – 20 об’єктів.;
- Київському районі – 5 об’єктів.
- Малиновському районі – 7 об’єктів.;
- Суворовському – 3 об’єктів.
та доручено забезпечення належного обліку та утримання даних об’єктів.

Рішенням Одеської міської ради від 15.03.2017 р. № 1810-VІІ затверджено Статут комунального підприємства «Сервісний центр» у новій редакції.

Відповідно до пункту 1.9. розділу 1 даного Статуту місцезнаходження (юридична адреса) КП «Сервісний центр»: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 52.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 90 від 30.03.2017 року «Про передачу пожежних водойм, розташованих на територіях закладів освіти м. Одеси, у господарське віддання комунальному підприємству «Сервісний центр» передані КП «Сервісний центр» у господарське віддання пожежні водойми, розташовані на територіях закладів освіти м. Одеси, та доручено забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.07.2017 р. № 267 КП «Сервісний центр» визначено балансоутримувачем об’єктів, розташованих в парку «Стамбульський», а саме: гроту з басейном та громадської вбиральні.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.11.2017 р. № 415 КП «Сервісний центр» було передано на баланс із закріпленням на праві господарського відання 3 об’єкта монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, обліковувались на балансі комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування».

Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.01.2018 р. № 35 за КП «Сервісний центр» закріплено на праві господарського відання фонтан (водограй) з обладнанням за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2018р. № 554 «Про передачу комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради на баланс із закріпленням на праві господарського відання обладнання майданчика для занять екстремальними видами спорту, розташованого в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченко в м. Одесі» КП «Сервісний центр» передано на баланс модульний туалет, розташований на майданчику для занять екстремальними видами спорту, розташованого в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченко в м. Одесі

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2018р. № 554 «Про закріплення за комунальними підприємствами Одеської міської ради на праві господарського відання устаткування та обладнання Грецького парку, розташованого за адресою: м. Одеса, Приморський бул., 1» закріплено на праві господарського відання приміщення та обладнання стаціонарного суспільного туалету та фонтан з обладнанням.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.01.2019р. № 43 закріплено на праві господарського відання панорамний ліфт.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2021 р. № 55 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23 лютого 2017 року № 45 «Про визначення комунального підприємства «Сервісний центр» балансоутримувачем об’єктів монументального мистецтва, розташованих на території міста Одеси, які не є культурною спадщиною» доповнено перелік даного рішення двома об’єктами монументального мистецтва, які не є об’єктами культурної спадщини: «Алея Зірок міста Одеси», «Пам'ятний знак – міст-побратимів та партнерів м. Одеси».

Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.09.2021 р. № 295 «Про передачу на баланс елементів вхідної групи та огорожі Комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25» КП «Сервісний центр» було передано на баланс із закріпленням на праві господарського відання елементи вхідної групи за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25, а саме меморіал пам’яті з озелененням та стаціонарний фонтан.

Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.01.2022 р. № 23 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 23 лютого 2017 року № 45 «Про визначення комунального підприємства «Сервісний центр» балансоутримувачем об’єктів монументального мистецтва, розташованих на території міста Одеси, які не є культурною спадщиною», доповнено перелік рішення чотирма об’єктами монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною: «Народження душі», «Райська яблуня», «Яблуко життя» та «Одеський час».
Обов'язки підприємстваІнформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» розміщена на веб-сайті https://prozorro.gov.uaФактори ризику

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності Комунального підприємства є зовнішні фактори, (несвоєчасність надходження з державного бюджету фінансової підтримки, зниження рівня розрахунків, неврегульованість діючого законодавства), фактори ризику основної виробничої діяльності (незаплановані поломки).