Наш телефон 048 705 43 80
Години роботы Пн-Пт: 08:00 - 17:00

Статут підприємства

Статут затверджено рішенням Одеської міської ради № 4422-VII від 20.03.2019 р.

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР»
(нова редакція)

Одеса – 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР»
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою: КП «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР».
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації як юридична особа.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 52.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Метою створення Підприємства є задоволення міських суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Проектування внутрішніх будинкових комунікацій тепло-, водопостачання та водовідведення.
2.2.2. Проектування водомірних вузлів.
2.2.3. Монтаж водомірних вузлів.
2.2.4. Проектування та монтаж приладів обліку тепла, водонагрівачів (бойлерів).
2.2.5. Організація і проведення робіт з повірки приладів обліку холодної та гарячої води (з виїздом до замовника за його зверненням для заміни приладів з обмінного фонду або старих приладів на нові з доплатою). Проведення робіт з розпломбування та опломбування.
2.2.6. Проведення робіт зі встановлення та опломбування приладів обліку холодної та гарячої води.
2.2.7. Укладання сервісних договорів на обслуговування приладів обліку холодної та гарячої води, встановлених відповідно до міських соціальних програм за рахунок бюджету міста.
2.2.8. Ремонт приладів обліку холодної та гарячої води.
2.2.9. Поточне утримання, капітальний ремонт, капітальне будівництво, реконструкція та реставрація елементів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме: фонтанів, бюветних комплексів, громадських вбиралень, декоративних скульптур, пам’ятників, об’єктів монументального мистецтва, водойм, у тому числі пожежних, тощо.
2.2.10. Поточне утримання та капітальний ремонт пожежних водойм, розташованих на прибудинкових територіях житлових будинків у місті Одесі.
2.2.11. Поточне утримання, капітальний ремонт, капітальне будівництво та реконструкція ставків, розташованих на території міста Одеси.
2.2.12. Розробка, надання та закриття технічних умов на проектування з питань водопостачання та водовідведення.
2.2.13. Затвердження технічних умов для підключення до мереж водопостачання та водовідведення.
2.2.14. Закупівля, будівництво, облаштування та експлуатація громадських вбиралень.
2.2.15. Встановлення та обслуговування теплотехнічних засобів.
2.2.16. Проектування зовнішніх та внутрішніх мереж і споруд теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
2.2.17. Монтаж та обслуговування обладнання зі збору рослинних і кулінарних жирів.
2.2.18. Проектування та затвердження проекту по встановленню обладнання зі збору рослинних і кулінарних жирів.
2.2.19. Поточне утримання, капітальний ремонт ліфтів.
2.3. Підприємство може здійснювати іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, погодження, здійснюються Підприємством за наявності відповідної ліцензії, погодження.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення Підприємства.
3.1.3. Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств).
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства (далі – Уповноважений орган).
3.2.2. Директор Підприємства за поданням Уповноваженого органу.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
3.3.2. Видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах.
3.3.3. Самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти, за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис.
3.3.4. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
3.3.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
3.3.6. Приймає рішення у формі наказів з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Уповноваженим органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 1933,7 тис.грн.
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ.
5.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.
5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.
5.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результатами цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови. Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом,а у випадках, передбачених законодавством, – за державними або цінами встановленими Засновнимком.
6.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. При укладанні трудового договору (контракту) Підприємство зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством України мінімального розміру, а також інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Статут комунального підприємства затверджений рішенням № 634-V від 30.11.2006